Opvragen aantal patiënten in ION

HDS

Huisartsenposten-dienstenstructuren (HDS) zijn vaak van mei tot november bezig om gegevens te verzamelen over de aantallen patiënten in de praktijken van de deelnemende huisartsen. Zij moeten daartoe bij alle aangesloten huisartsen de patiëntenaantallen opvragen. Op basis van de aangeleverde gegevens wijzen zij het aantal diensten toe op de huisartsenpost. Het jaarlijks opvragen is echter een bewerkelijk en tijdrovend traject. Sinds 2012 kunnen HDS gebruikmaken van de service die Stichting ION hen biedt bij het vaststellen van het aantal ingeschreven patiënten per praktijk op een bepaalde peildatum. Met behulp van de ION-database kan het verzamelen van de benodigde gegevens een stuk gemakkelijker en kunnen de administratieve lasten worden verlaagd.
Deze dienst past binnen de doelstelling van ION omdat het de administratieve lasten van huisartsen vermindert en optimaal gebruikmaakt van de reeds geleverde inspanningen door huisartsen om hun patiënten in ION te registreren.

SUBSIDIE INSTANTIES

(Semi) overheidsinstanties verstrekken soms subsidies in het kader van vigerende gezondheidsprojecten (denk bijv. recentelijk aan de COVID-19 pandemiebestrijding) . Huisartsen kunnen dan op basis van de aantallen geregistreerde patiënten hun declaraties daarvoor indienen. Subsidieverstrekkende instanties kunnen in dat geval bij Stichting ION een bestand opvragen van de aantallen per praktijk op een bepaalde peildatum.

Werkwijze

De HDS / instantie verstrekt een bestand met alleen de praktijk AGB-codes en de praktijknaam van de deelnemende huisartsen, nadat ze van die huisartsen toestemming hebben gekregen om gegevens bij ION op te vragen. ION geeft door hoeveel patiënten er in de ION-database aan deze AGB-codes zijn gekoppeld. Er wordt geen uitsplitsing gegeven per zorgverleners AGB-code omdat huisartsen in ION zowel op zorgverleners AGB-code als op praktijk AGB-code en soms zelfs op beide AGB-codes registeren. Daardoor geeft een uitsplitsing nooit een goed beeld van de werkelijke verdeling. Het aantal per praktijk AGB-code is het enige dat we met 100% zekerheid kunnen vaststellen.

Voorwaarden 

  1. HDS / instanties die gebruik willen maken van de opvraagservice moeten van de aangesloten huisartsen schriftelijk toestemming hebben voor het opvragen van de informatie. Dit kan middels opname in het reglement of door middel van individuele toestemming. ION hoeft geen kopie te hebben van deze individuele toestemming maar zal, indien zij wordt hierover wordt aangesproken, de vraag terugleggen bij de betreffende HDS / instantie die dit bewijs vervolgens dient te leveren aan de vrager. Stichting ION aanvaardt op dat punt geen enkele aansprakelijkheid.
  2. De HDS / instantie dient per e-mail een Excellijst aan te leveren van de praktijk AGB-codes en van de namen van de praktijken zoals deze bij Vektis geregistreerd staan. ION zal daarop de Excellijst retour leveren waarbij de patiëntenaantallen per praktijk AGB-code te zien zijn. Het is mogelijk om als peildatum de 1e van de maand uit het heden of verleden op te geven.
  3. De kosten voor de opvraagservice zijn door het ION-bestuur vastgesteld op €1.250,- (exclusief 21% BTW) per opvraagdienst. U krijgt, na oplevering van de aantallen, automatisch een factuur daarvoor toegezonden.

Als er vragen zijn of u wilt gebruik maken van deze dienst, neem dan contact met ons op.