Beleid inzage door derden

Andere zorgaanbieders kunnen, alleen onder bepaalde condities, gebruik maken van informatie in de ION-database. Het ION-bestuur heeft vastgesteld aan welke eisen de verzoeken van derden moeten voldoen.

Beleid verzoeken inzage door in de ION-database door derden 
 
Het bestuur van de stichting Inschrijving Op Naam moet elk verzoek toetsen en doet dat aan de hand van de wettelijke criteria en eigen (ION) doelstellingen. Voor alle verzoeken van derden volgt het bestuur de volgende beleidslijn: 

  1. Gaat het om het opvragen van statistische informatie dan is in principe toestemming mogelijk als het ook het huisartsenbelang wordt gediend e.e.a. ter beoordeling van het bestuur;
  2. Gaat het niet om het opvragen van statistische informatie maar wel om het opvragen van de actuele huisartsenpraktijk van een overleden patiënt dan is in principe toestemming mogelijk als ook het huisartsenbelang wordt gediend en de persoonlijke levenssfeer van de overledene niet onevenredig wordt geschaad, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur;
  3. Als het niet om het opvragen van statistische informatie gaat en ook niet om patiënten die zijn overleden dan hanteert ION als uitgangspunt dat de patiënt vooraf expliciet (schriftelijk of mondeling) toestemming moet geven voor het opvragen van de actuele huisartsenpraktijk voordat ION deze informatie verstrekt;
  4. In alle andere gevallen zal het bestuur het verzoek afwijzen tenzij de aanvrager aantoont dat het om een zaak van groot algemeen (maatschappelijk / volksgezondheid) belang gaat. Dan zal het bestuur (op kosten van de aanvrager) een oordeel vragen aan de jurist van ION en daarna zal het bestuur beslissen. 

Met betrekking tot het huisartsenbelang kijkt het bestuur naar:

  1. Past het bij het bevorderen van de inschrijving op naam bij de huisarts;
  2. Draagt het bij aan het terugdringen van de administratieve lasten van de huisarts;
  3. Draagt het bij aan het bevorderen en de kwaliteit van het dossier van de patiënt bij de huisartsenpraktijk waar hij/zij is ingeschreven. 

In principe wordt een derde nooit direct toegang tot de ION database gegeven. Omdat het meestal om periodieke opvragingen gaat, wordt het verstrekken van het gegeven, welke de actuele huisartsenpraktijk is, via lijsten geregeld. 
ION maakt, indien toestemming wordt gegeven, met iedere partij afspraken over operationalisering van het verstrekken van de gegevens.  
 
Vastgesteld door het ION-bestuur maart 2012.