ION-database

Wat is de ION-database?

De ION-database is een landelijk register waarin alle huisartsen in Nederland hun patiënten aanmelden ten teken dat die patiënten in zijn/haar praktijk als vaste patiënten staan ingeschreven, daar de huisartsenzorg ontvangen en de medische dossiers worden beheerd. Een patiënt kan slecht bij één huisarts tegelijk staan ingeschreven in de ION-database. Wanneer een patiënt zich bij een nieuwe huisarts inschrijft, meldt deze dat in de ION-database en volgt er in de ION-database ook meteen de uitschrijving bij de voorgaande huisarts. De voorgaande huisarts ontvangt daarvan een elektronisch bericht en tevens het verzoek om het medisch dossier digitaal en beveiligd over te dragen aan de opvolgende huisarts.  

Waarvoor dient de ION-database?

De ION-database is opgezet om het declaratieverkeer tussen huisartsen en zorgverzekeraars te vergemakkelijken en de administratieve lasten daarvan zo laag mogelijk te houden. Huisartsen ontvangen elk kwartaal een zgn. inschrijftarief voor elke patiënt die in hun praktijk staat ingeschreven èn in ION is aangemeld. De inschrijving in de ION-database is uiteindelijk leidend voor het recht om het inschrijftarief te mogen declareren. Het inschrijftarief is een vooruitbetaling voor elk kwartaal en waarmee de huisarts garant kan staat voor de te leveren huisartsen basiszorg. Het dekt de vaste lasten van elke huisartsenpraktijk om het gebouw en medewerkers paraat te houden om de zorg te kunnen leveren.

Wat staat er in de database?

De ION-database bevat in géén medische informatie ! In de ION-database zijn van 3 entiteiten beperkte gegevens opgenomen t.w.:

1. Patiënten : Naam, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer (BSN)

2. Huisartsen : AGB-code (unieke zorgaanbieders code) van de praktijk / individuele zorgverlener en de naam van de praktijk / huisarts.

3. Zorgverzekeraars : UZOVI-code (unieke zorgverzekeraars code) en de naam van de zorgverzekeraar.

Database beveiliging

Beveiliging

De ION-database bevat privacygevoelige informatie. Hiermee wordt zeer zorgvuldig omgegaan. De database is eigendom van de gezamenlijke Nederlandse huisartsen. Andere partijen kunnen de gegevens in de database niet aanwenden voor eigen gebruik. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden met behulp van Vecozo-veiligheidscertificaten. De ION-database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en staat geregistreerd onder nummer m1373705.
De randvoorwaardelijke zaken zijn ingevuld via:

Toegang verkrijgen

Alle geregistreerde huisartsen in Nederland met een geldig Vecozo-certificaat krijgen automatisch toegang tot de ION-database. Hiermee kunnen zij de gegevens van patiënten uit hun eigen praktijk invoeren, inzien en wijzigen. Zorgverzekeraars hebben op dezelfde wijze toegang maar kunnen alleen de gegevens van hun verzekerden inzien. Zij kunnen geen mutaties uitvoeren op deze gegevens. Patiënten hebben geen direct toegang tot de ION-database, maar hebben via hun huisarts de mogelijkheid om de in ION opgeslagen gegevens in te zien. In voorkomende gevallen kunnen deze gegevens, na identificatie van de vrager, ook verstrekt worden via de projectleider ION. Andere zorgverleners hebben in principe geen toegang tot de ION-database maar kunnen, onder bepaalde condities, wel gebruik maken van informatie uit de ION-database. Het ION-bestuur heeft vastgesteld aan welke eisen de verzoeken van derden moeten voldoen. Zie Beleid verzoeken inzage ION-database derden.

Technisch beheer

Het technisch beheer van de ION-database is in handen van Vecozo. Vecozo vormt het communicatiepunt voor ketenpartners in de zorg om veilige internetcommunicatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders te faciliteren.

Functioneel beheer

ION heeft een technisch projectleider (Marcel Leijten) die de contacten met Vecozo onderhoudt en de planning en de afspraken voor de werkzaamheden maakt. De ION-projectleider treedt tevens op als functioneel beheerder van de ION-database en vormt het aanspreekpunt voor zorgaanbieders en softwareleveranciers voor alle vragen over de ION-database. Hij is te bereiken via het Contactformulier op deze website.

Werking in de praktijk

De HIS-sen hebben òf een eigen ION-module ingebouwd òf kunnen werken met een ION-module van een declaratieservicebureau of andere softwareleverancier. Met deze modules is het mogelijk om het totale bestand van actieve patiënten in één keer te controleren of aan te melden bij de ION-database en up-to-date te houden door mutaties (in-/uitschrijvingen) door te geven. Huisartsen en assistenten kunnen daarnaast met een persoonlijk Vecozo-certificaat ook altijd inloggen via de ION-portaal op de Vecozo-website voor direct toegang tot de ION-database. Er zijn aparte schermen voor het aanmelden van nieuwe patiënten, het wijzigen van de gegevens en het afmelden. De patiëntengegevens van collega-huisartsen zijn niet te zien.

Zorgverzekeraars hebben alleen toegang tot de ION-database via de website en kunnen daarbij alléén de eigen verzekerden raadplegen. Zij kunnen géén mutaties doorvoeren in de ION-database. De zorgverzekeraars ontvangen elk kwartaal een controlebestand van hun verzekerden waaruit blijkt bij welke huisarts deze staan ingeschreven. Deze controlebestanden worden alleen gebruikt om de declaraties van huisartsen snel op juistheid te kunnen controleren om vervolgens tot betaling van het kwartaal inschrijftarief over te kunnen gaan.